Wymień Stary Piec na Nowy z DOFINANSOWANIEM
Czym jest program KAWKA+ ?

Program KAWKA+ to działanie mające na celu ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów. W ramach działania przewidziano dofinansowanie modernizacji istniejących instalacji grzewczych.

WYMIEŃ STARY PIEC NA NOWY
Na co dofinansowanie ?

Dotacja celowa może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących:
1. Trwałą likwidację, w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na:

 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • ogrzewanie gazowe,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • odnawialne źródło energii,
 • pompy ciepła,
 • inne odnawialne źródło energii

przy czym zastosowane rozwiązanie musi technicznie uniemożliwić spalanie paliw węglowych lub innych nieprzeznaczonych do ogrzewania substancji;
2) podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1;
3) instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych do wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1;
4) termomodernizację w przypadku lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym, o której mowa w pkt.

DOFINANSOWANIE KAWKA
Kto może się ubiegać o dofinansowanie w programie KAWKA+ ?

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia. Dotacja na daną nieruchomość przysługuje tylko raz.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów koniecznych realizacji zadania, w szczególności:

 • kosztów demontażu ogrzewania węglowego;
 • kosztów zakupu i montażu systemu ogrzewania
 • kosztów modernizacji lub budowy systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania;
 • kosztów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z wyłączeniem urządzeń węzła cieplnego.

Dotacja nie może być wykorzystana na:

 • opracowanie dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania (np. projekt budowlano-wykonawczy montażu instalacji);
 • zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego, rozumianego jako likwidacja pieców i kotłów węglowych oraz redukcja emisji do powietrza substancji takich jak pył PM 2,5, pył PM 10, dwutlenek węgla CO2 i benzo-a-piren;
 • budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych lub gazowych;
 • zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia mieszkań.
WNIOSEK O DIFINANSOWANIE
Składanie wniosków

Firma Staingaz pomaga w składaniu przygotowaniu dokumentacji i składaniu wniosków. W ramach realizacji:

 • przygotowanie kosztorysu modernizacji - nieodpłatnie
 • uzupełnienie wniosku - nieodpłatnie
 • wymiana pieca i usprawnienie instalacji grzewczej i ciepłej wody
 • uruchomienie ogrzewania
 • 2 lata GWARANCJA na realizację*